Regulamin

Fundusz stypendialny Fundacji Moniki Pyrek i firmy Netto
Skok w marzenia
Regulamin

§ 1

Regulamin funduszu stypendialnego - „Skok w marzenia” Fundacji Moniki Pyrek zwana dalej Fundacją określa zasady udzielania stypendiów wspierających dzieci i młodzież zwanych dalej "Stypendystami", którzy wykazują wybitny talent sportowy w wybranej dziedzinie sportu i pragną go rozwijać. Fundusz stypendialny wspiera rozwój młodych talentów sportowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sponsorem strategicznym Funduszu jest firma Netto.


§ 2

1. Stypendium sportowe w postaci środków pieniężnych będzie przyznawane za wybitny talent i zdolności we wszystkich dyscyplinach sportu. [dalej zwane: "Stypendium"]

2. Stypendysta nie jest zobowiązany w momencie starania się o stypendium do posiadania zdobytych medali na mistrzostwach o zasięgu co najmniej regionalnym, spartakiadach lub zawodach o podobnej i wyższej randze, które miałyby być potwierdzeniem jego wybitnych zdolności. 


§ 3

1. Kandydat na Stypendystę lub przedstawiciel kandydata na Stypendystę ubiegający się o stypendium dla niego winien obowiązkowo przedłożyć Fundacji następujące dokumenty:

- prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium dostępny na stronie Fundacji 
www.fundacjamonikipyrek.pl/skokwmarzenia i wysłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres stypendium@fundacjamonikipyrek.pl ;

- podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku, będącego prezentacją kandydata. Filmik nie może trwać́ dłużej niż 1 minutę i powinien zawierać odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Stypendialnego - Skok w marzenie i w jakie marzenie chciałbyś/chciałabyś skoczyć?”;

- pisemne oświadczenie o średniej ocen za rok szkolny poprzedzający rok składania wniosku o stypendium;

2. Nadto, kandydat na Stypendystę lub przedstawiciel kandydata może przedłożyć dodatkowo:

- Wszelkie otrzymane przez kandydata zaświadczenia i opinie wydane przez klub sportowy, szkołę, uczelnię, organizacje pozarządowe i środowiskowe;

- inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje Rady Funduszu o przyznaniu Stypendium.

§ 4

1. O Stypendium dla Stypendysty może ubiegać się kandydat na Stypendystę osobiście, lub w razie gdy kandydat nie ukończył 18 roku życia, jego rodzic lub opiekun prawny. Kandydata na stypendystę może także wskazać bezpośrednio Monika Pyrek. 

2. Stypendystą może zostać jedynie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

- złożyła Fundacji dokumenty wskazane w § 4 ust. 1;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.


§ 5

Stypendia przyznaje Rada Funduszu, w skład której wchodzą:

- Monika Pyrek - Rokita;

- Kent Fogh Petersen;

- Maciej Kurzajewski;

- Aleksander Doba.

§ 6

1. Wysokość rocznego Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi zł 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Kwota stypendium może być wypłacana w miesięcznych ratach lub jednorazowo.

2. Stypendium będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane w umowie stypendialnej zawartej pomiędzy Stypendystą a Fundacją (w imieniu osoby niepełnoletniej występuje jej rodzic lub opiekun prawny) [dalej zwana: „Umową”]. 

3. Rada Funduszu nie przewiduje możliwości wypłat Stypendium w gotówce. 

4. Stypendium może otrzymywać stypendysta nieprzerwanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

5. Szczególne warunki wypłaty Stypendium określać będzie Umowa.

§ 7

1. Stypendysta zobowiązuje się do wydatkowania uzyskanych w ramach stypendium środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem na cele sportowe lub edukację.

2. Przeznaczenie uzyskanych środków finansowych na inne cele musi być każdorazowo uzgadniane z Radą Funduszu na piśmie. 

3. Wydatkowanie środków finansowych uzyskanych w ramach stypendium na cele inne niż sportowe lub edukację, bez zgody Rady Funduszu jest podstawą do rozwiązania Umowy przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym, z jednoczesnym żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków na konto Stypendysty.

§ 8

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się w terminach ustalonym przez Radę Funduszu. Dokładny termin każdorazowo umieszczany będzie na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamonikipyrek.pl. W uzasadnionych wypadkach wnioski mogą być składane i rozpatrywane w innych terminach.


§ 9

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Stypendium w każdym czasie, w szczególności w przypadku braku zaangażowania Stypendysty w treningi i znacznego obniżenia poziomu sportowego.

2. Fundacja może wstrzymać wypłatę Stypendium oraz żądać wypłaconych już kwot wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazanie środków na konto Stypendysty, w przypadku: 


- uzyskania przez wnioskodawcę decyzji o przyznaniu stypendium, w oparciu o nieprawdziwe zaświadczenia lub oświadczenia, 

- sfałszowania dostarczonych do Rady Funduszu dokumentów, 


- działania Stypendysty na szkodę Rady Funduszu.


§ 10

1. Rada Funduszu w każdym czasie może żądać od Stypendysty przedłożenia Radzie Funduszu aktualnej opinii od trenera, a przypadku uczniów opinii od wychowawcy (szkoły lub uczelni), innych zaświadczeń lub oświadczeń niezbędnych dla właściwej oceny kwalifikacji Stypendysty do otrzymywania stypendium.

2. Stypendysta, lub w przypadku gdy Stypendysta nie ukończył 18 roku życia jego rodzic lub opiekun prawny, może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania stypendium poprzez pisemne oświadczenie przedłożone Radzie Funduszu.


§ 11

Fundacja w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Fundacji, zastrzega sobie prawo do zawieszenia Funduszu i wstrzymania wszelkich wypłat Stypendiów.


§ 12

1. Stypendysta lub w przypadku gdy Stypendysta nie ukończył 18 roku życia, jego rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Funduszu raportu o sposobie wydatkowania kwot otrzymanych w ramach Stypendium oraz uzyskanych wynikach w nauce i osiągnięciach sportowych w okresie, w którym uzyskiwał stypendium [dalej zwany: „Raportem”].


2. Szczegółowe zasady częstotliwości przesyłania i zawartości Raportów określony zostanie w Umowie.


§ 13

Składając wniosek o Stypendium, kandydaci (lub w przypadku gdy kandydat nie ukończył 18 roku życia, jego rodzic lub opiekun prawny) wyrażają̨ zgodę na:

- udostępnianie danych teleadresowych kandydata w celach związanych z organizacją Funduszu Stypendialnego. Lista wniosków może być́ upubliczniona przez Fundację;


- na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych kandydata wyłącznie na potrzeby funduszu stypendialnego w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia wyboru kandydatów na stypendystów (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.);


- na wykorzystanie wizerunku kandydata na stronie www.fundacjamonikipyrek.pl i stronach partnerów Funduszu oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych związanych z Funduszem Stypendialnym. 


§ 14

1. W przypadku przerwania nauki, zaprzestania uczęszczania na treningi, długotrwałej choroby i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg projektu stypendialnego Stypendysta lub jego trener, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Radę Funduszu. 

2. Przerwanie nauki i/lub treningu przez stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat stypendium i jest podstawą do rozwiązania Umowy.

3. Niezgłoszenie Radzie Funduszu przerwania nauki i/lub treningów oraz pobieranie kolejnych rat stypendium, będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku nieuregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową.